University of Calgary

Committees

CONFERENCE COMMITTEES

HONORARY CHAIR

Prof. Lotfi A. Zadeh 

GENERAL CO-CHAIRS

Prof. Yingxu Wang        Prof. Witold Kinsner        Prof. Witold Pedrycz 

PROGRAM CO-CHAIRS

Dr. Asli Celikyilmaz        Prof. Yingxu Wang 

ORGANIZATION CO-CHAIRS

Prof. Henry Leung (Local Org. Chair)        Ms. Ella Lok (Financial Chair)       Prof. George Baciu (publicity Chair)

PROGRAM COMMITTEE

Anderson,James (USA)
Ariwa,Ezendu (UK)
Barthes, Jean-Paul (France)
Baciu, George (Hong Kong)
Bhavsar, Virendra C. (Canada)
Bland, Brian H. (Canada)
Bosse, Eloi (Canada)
Bukovsky, Ivo (Czech)
Celikyilmaz, Asli (USA)
Chan, Christine (Canada)
Chan, Keith (Hong Kong)
Chen, Liang (Canada)
Chiu, John F. (Canada)
Fujita, Shigeru (Japan)
Gavrilova, Marina (Canada)
Guan, Ling (Canada)
Hattori, Fumio (Japan)
Haykin, Simon (Canada)
Hou, Zeng-Guang (China)
Hsu, Frank (USA)
Hu, Mou (Canada)
Huang, Bo (Hong Kong)
Jin, Yaochu (German)
Karray, Fakhri (Canada)
Kinsner, Witold (Canada)
Leung, Henry (Canada)
Li, Baochun (Canada)
Liu, Jiming (Canada)
Liu, Yuehu (China)
Lu, Jianhua (China)
Luo, Guomin (China)
Massey, Louis (Canada)
Ng, Gee Wah (Singapore)
Ngolah, Cyprian F. (Canada)

Orgun, Mehmet A. (Australia)
Patel, Dilip (UK)
Patel, Shushma (UK)
Pedrycz, Witold (Canada)
Pelayo, F. Lopez (Spain)
Peng, Jun (China)
Plataniotis, Kostas (Canada)
Reyes, Spindola J. (USA)
Rubio, Fernando (Spain)
Sheu, Phil (USA)
Shi, Zhongzhi (China)
Skowron, Andrzej (Poland)
Sugawara, Kenji (Japan)
Sun, Fuchun (China)
Tian, Yousheng (Canada)
Tsai, Jeffrey (USA)
Tsumoto, Shusaku (Japan)
Valdes, Julio J. (Canada)
Wang, Deliang (USA)
Wang, Feiyue (China)
Wang, Guoyin (China)
Wang, Yingxu (Canada)
Weise, Thomas (China)
Wyeth, Gordon F. (Australia)
Xu, Zongben (China)
Yang, Qiang (Hong Kong)
Yao, Yiyu (Canada)
Zhang, Bo (China)
Zhang, Du (USA)
Zhang, Kaizhong (Canada)
Zhao, Feng (USA)
Zhong, Ning (Japan)
Zhou, Xiaolin (China)
Zhu, Haibin (Canada)