University of Calgary
UofC Navigation

ICCICC 2014 Committees

CONFERENCE COMMITTEES

HONORARY CHAIR

Prof. Lotfi A. Zadeh

GENERAL CO-CHAIRS

Prof. Yingxu Wang, Prof. Dilip Patel, and Prof. Gabriele Fariello

PROGRAM CO-CHAIRS

Prof. Shushma Patel, Prof. Yingxu Wang, and Prof. Witold Kinsner

ORGANIZATION CO-CHAIRS

Prof. Shushma Patel (Financial & Local Org. Chair)

PROGRAM COMMITTEE

Anderson, James (USA)
Barthes, Jean-Paul (France)
Baciu, George (Hong Kong)
Berwick, Robert C. (USA)
Bhavsar, Virendra C. (Canada)
Budin, Gerhard (Austria)
Bukovsky, Ivo (Czech)
Cambria, Rrik (Singapore)
Chan, Christine (Canada)
Chan, Keith (Hong Kong)
Chen, Liang (Canada)
Chen, Shu-Ching (USA)
Fariello, Gabriele (USA)
Ferens, Ken (Canada)
Fujita, Shigeru (Japan)
Gavrilova, Marina (Canada)
Guan, Ling (Canada)
Haykin, Simon (Canada)
Hou, Zeng-Guang (China)
Hsu, D. Frank (USA)
Hu, Mou (Canada)
Karray, Fakhri (Japan)
Kinsner, Witold (Canada)
Kunii, Tosiyasu L. (Japan)
Li, Qing (Hong Kong)
Liu, Jiming (Canada)
Liu, Wenyin (Hong Kong)
Luo, Guiming (China)
Massey, Louis (Canada)
McMumm-Coffran, Cameron (USA)
Mizoguchi, Fumio (Japan)

Moulin, Claude (France)
Nishida, Toyoaki (Japan)
Ngolah, Cyprian F. (Canada)
Orgun, Mehmet A. (Australia)
Patel, Dilip (UK)
Patel, Shushma (UK)
Pedrycz, Witold (Canada)
Pelayo, F. Lopez (Spain)
Peng, Jun (China)
Plataniotis, Kostas (Canada)
Polajnar, Jernej (Canada)
Rao, Ravi (USA)
Raskin, Victor (USA)
Rubio, Fernando (Spain)
Schweikert, Christina (USA)
Shell, Duane (USA)
Sheu, Philip (USA)
Skowron, Andrzej (Poland)
Sugawara, Kenji (Japan)
Tian, Yousheng (Canada)
Tsai, Jeffrey (USA)
Tsumoto, Shusaku (Japan)
Valdes, Julio J. (Canada)
Wang, Yingxu (Canada)
Wyeth, Gordon F. (Australia)
Xue, Xiangyang (China)
Yarman Vural, F.T. (Turkey)
Zhang, Bo (China)
Zhang, Du (USA)
Zhang, Kaizong (Canada)
Zhu, Haibin (Canada)